top of page

ANBI info

Met ingang van 1 januari 2014 eist de belastingdienst dat instellingen met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) alle relevante gegevens op hun website vermelden.

Hieronder staan de gegevens van Stichting Lifebook for Youth

Naam: Stichting Lifebook for Youth

Fiscaal nummer: 850546175
Inschrijving Kamer van Koophandel: 52672581
Bankrekening: NL 64 TRIO 0338517731

 

Contactgegevens
Contactpersoon: Alma Bezemer
Postadres: Mesdagstraat 62-4, 1073 HR Amsterdam
E-mail: info@lifebookforyouth.com
Website: www.lifebookforyouth.com

 

Bestuur
Het bestuur van Lifebook bestaat uit een groep mensen die op vrijwillige basis betrokken zijn bij Lifebook.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Alma Bezemer (voorzitter ad-interim en secretaris)

Marisa van Marwijk (penningmeester)

Herma Ooms (bestuurslid)

Bezoldiging (uit de statuten)
Artikel 5.7:
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Doelstelling (uit de statuten)
Artikel 2 en 3:
De stichting heeft ten doel kinderen en jeugdigen in achterstandssituaties in het buitenland in de gelegenheid te stellen om aan de slag te gaan met een zogenoemd levensboek.

De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

ANBI formulier

Voor het actuele ANBI formulier klik hier.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Voor de hoofdlijnen van het beleidsplan klik hier.

Financieel jaarverslag
Voor het actuele financiële verslag klik hier.

 

We Need Your Support Today!

bottom of page